Projekty NCA

Projekty NCA:

logo DanuBioValNet

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region).  Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v bio-based oborech (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).

Více o projektu na oficiálních stránkách zde.

___________________________________________________________________________

logo KETGATE

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč odvětvími v Evropě. KETs, mezi které patří fotonika, mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie, jsou totiž náročné na znalosti a jsou spojené s intenzivním výzkumem a vývojem, rychlými inovačními cykly a vysokými kapitálovými náklady. To vytváří pro MSP značné bariéry pro jejich běžnou aplikaci. Konsorcium osmi partnerů projektu KETGATE proto tvoří jak organizace podporující podnikání, tak instituce aplikovaného výzkumu. Společně s 19 asociovanými partnery si kladou za cíl vybudovat síť inteligentních přístupových bodů ke KETs na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě a tím vytvořit inovační ekosystém v oblasti KETs. Asociovanými partnery za ČR jsou Fyzikální ústav AV ČR a Středočeské inovační centrum. Projekt se konkrétně zaměří na tři klíčové technologie, kterými jsou fotonika, mikro a nanoelektronika a pokročilé materiály a bude pomáhat MSP s jejich uplatněním v oborech dopravy, potravin a zdraví.

Partneři projektu:

Steinbeis-Europe-Centre of Steinbeis Innovation gGmbH, DE (vedoucí partner)

Veneto Innovazione, IT

National Cluster Association, CZ

Upper SilesianAgency for Entrepreneurship and Development Ltd.

TERA TEHNOPOLIS Ltd.

JOANNEUM RESEARCH mbH

Bay Zoltán  Nonprofit Ltd. for Applied Research

Jozef Stefan Institute

Více informací o projektu naleznete zde.

________________________________________________________________________

Projekt se zaměřuje na budování internacionalizačních kapacity klastrů. Prostřednictvím školení a vzdělávání chce povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu je Národní klastrová asociace, dalšími partnery jsou: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL). Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Oficiální stránka projektu: http://klastr-portal.cz/en/v4clusgo

Logo - IVF

___________________________________________________________________________

Záměrem projektu je posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnuje zvýšení internacionalizační kapacity klastrů a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt je podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Více o pojektu v češtině naleznete zde.

Oficiální web projektu: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

Logo AIT

___________________________________________________________________________

Národní klastrová asociace je zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji. Doba realizace projektu: 05/2016 - 10/2016. Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji je spolufinancováno Zlínským krajem. Více zde.

Logo_ZLK

___________________________________________________________________________

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Web projektu: http://www.nca.cz/cs/gender-v-inovacich-inovace-v-klastrech

___________________________________________________________________________

Projekt je zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů, které budou reprezentovat silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracují vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit Visegrádské skupiny organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem k partnerským destinacím, kterými jsou Japonsko, USA, Izrael a Taiwan. Projekt byl implementován a spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Web projektu: http://www.v4clusters.net/


Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Jde o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region.

Web projektu: http://klastr-portal.cz/cs/projekt

 

Projekt svým zaměřením reaguje na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce.

Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací.

Projekt bude probíhal po dobu dvou let, během kterých došlo k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu byl sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací.

Výstupem projektu je 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů
a e-learningu.

Pokud máte zájem o tyto kurzy, kontaktujte nás na starostkova@nca.cz, 777 454 499. Poskytneme Vám přihlašovací údaje pro vstup.

Web projektu: http://www.vzdelavani-inovace-nca.cz/

 

NCA jako pozorovatel v projektech:

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…