Modus | Home page

Členové NCA

K 12.07.2024 má NCA 38 členů:

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.

Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4

Klastr AAVIT je uskupení lídrů z IT a digitálních služeb, který svým působením zdůrazňuje význam aplikovaných technologií v IT a podporuje profitabilní export digitálních služeb, software a hardware.

Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Novoveská 1139/22

Sdružení podnikatelských subjektů pro inovace v oblasti logistických a skladových technologií

 

Motto: INOVACEMI SPOJUJEME SÍLY V LOGISTICE

Příkop 2a, 602 00 Brno

BizGarden s.r.o. je soukromá nezisková společnost poskytující poradenské služby a podporu firmám/institucím v oblasti řízení výzkumných, vývojových a inovačních činností a transferu technologií.

Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno

Brno Space Cluster spojuje firmy, akademii a další subjekty zabývající se kosmickým průmyslem, vědou a popularizací v JMK. V současné době jde o největší asociaci v tomto oboru v ČR. 

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava Poruba

CEDEG je uskupením dynamických a progresivních subjektů, které mají zájem vytvářet smysluplné, synergické a společensky přínosné projekty v oblasti digitalizace a progresivních environmentálních technologií.

1. máje 97/25, 460 07 Liberec Jeřáb

CLUTEX – Klastr Technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. zakládajícími členy.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno

CREA Hydro&Energy, z.s. je klastr působící v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

Růžová 307, Zlín 76302

Účelem platformy je spojování firem z lodního průmyslu, výzkumných organizací, a souvisejícího dodavatelského řetězce, za účelem zvýšení tržního potenciálu, získávání zakázek, rozšíření působnosti na další trhy, prezentace společností na světových veletrzích, organizace společných školení, orientace na součinnost v grantových a vývojově výzkumných projektech.

Nad Safinou II 366, 252 42 Vestec

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR je národní platforma pro biotechnologický průmysl sdružující 19 členů z řad komerčních výzkumných organizací, výzkumných ústavů a akademických institucí.

Tolstého 1556/16, 586 01, Jihlava

Základní strategií klastru CZECHIMPLANT, z.s. je podpora rozvoje významného medicínského oboru implantologie a dalších inovativních oborů. 

Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.

třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice.

Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Český a moravský sklářský klastr je národní platformou sklářského průmyslu zahrnující sklářské firmy, svazy, školy a instituce související se sklářským sektorem ČR.

Kozlov 43, 560 02 Česká Třebová

Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp) je nevládní nezisková klastrová organizace obchodních korporací, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí založená za účelem posílení spolupráce konopného průmyslu v ČR.

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc

Český optický klastr, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Komenského náměstí 125 , 530 02 Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy.

Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií.

Cejl 480/12, 602 00 Brno

Klastr českých nábytkářů je soubor regionálně propojených firem působících v odvětví nábytkářství a interiérového designu, specializovaných poradenských společností a institucí terciárního vzdělávání, který byl založen v červenci 2006. 

Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Klastr MECHATRONIKA, z.s. tvoří funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech. 

Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí

Klastr obecného strojírenství je otevřené seskupení především MSP ze strojírenského a IT oboru, které vytváří prostředí pro podporu podnikání a inovačních aktivit svých členů a dalších spolupracujících firem. 

 

Klastr obecného strojírenství v současnosti tvoří 40 strojírenských podniků, IT společností a společností z oblasti automatizace, vysoké školy, univerzity a další VV instituce spolupracující v rámci Klastru obecného strojírenství.

Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

Šlechtitelů 813/21 783 71 Olomouc-Holice

Klastr MedChemBio působí jako platforma podpory výzkumu a podnikání v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a biologicky aktivních látek.

Brno, Černá Pole, Zemědělská 1665/1, PSČ 61300

Mendelova univerzita v Brně byla založena v roce 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská jakožto nejstarší české vysoké učení se zaměřením na obory zemědělství a lesnictví. Název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) začala instituce používat od roku 2010.

28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. vznikl v roce 2022. Našim posláním je aktivní podpora rozvoje ekosystému vodíkového údolí Moravskoslezského kraje a uplatnění vodíkových technologií při hospodářské transformaci Moravskoslezského kraje.

Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen v roce 2006 za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive.

 

Panská 25, 686 04 Kunovice

Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl.

Nová 306, 530 09 Pardubice

Nanoprogress se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou podpora excelentního výzkumu, budování unikátní sdílené infrastruktury, internacionalizace a zvyšování kvality a efektivity řízení klastru.

Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 11000 Praha 1

Podporujeme a rozvíjíme českou kulturu a umění

Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Klastr představuje zapsaný spolek více než 40 společností, působících v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných oborech, servisních firmách a akademických institucích.

Jundrovská 618/31, 624 00 Brno Komín

Network Security Monitoring Cluster (NSMC) je centrem excelence, znalostní platformou, sdružením 20 českých firem a expertů z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Plastikářský klastr (Plastr) byl založen v roce 2006 za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji.

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Regionální potravinářský klastr byl založen v roce 2009 jako sdružení podporující inovace a tržní uplatnění lokálních a regionálních firem v odvětví potravin.

Paseky 616, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Rozvojový HR klastr byl založen v roce 2021 za účelem propojovat firmy a vytvářet inspirující prostředí pro sdílení dobré praxe, šíření a propagování nových postupů personálního řízení a zvyšování povědomí o tomto oboru a jeho důležitosti pro konkurenceschopnost firem.

Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení ústavů Akademie věd ČR.

Mostní 5139, 760 01 Zlín

FaME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která nabízí studijní obory v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví atd. pro více než 2700 studentů.

Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

VTP UP spojuje firmy s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP), přenáší znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe a jejich reálnému využití.

Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly.

Partneři

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

European Clusters Alliance

European Clusters Alliance je zastřešující organizací národních klastrových asociací a NCA je jejím zakládajícím členem.. Pod taktovkou European Alliance Against Coronavirus (EAAC), která vznikla díky ECA, probíhá každé úterý a čtvrtek mezinárodní setkání s klastry, asociacemi a dalšími členy napříč evropskými státy. 

European Clusters Labelling Structures (EUCLES)

EUCLES je relativně nová organizace, která vznikla v květnu 2021 a přebírá dosavadní roli European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Pokud bude chtít klastr v budoucnu usilovat o BRONZE, SILVER, GOLD label, je to právě tato organizace, kterou bude kontaktovat. EUCLES má plány  na pozměnění  dosavadního procesu získání známek excelence a NCA se na této změně podílí díky účasti v  mezinárodních pracovních  skupinách, Work Group Communications a Recognitions of Labels.

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (European Cluster Collaboration Platform)

Tato platforma, ECCP, nabízí on-line informace a podporu pro klastry (organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím stimulace nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je začleněna do iniciativy Evropská klastrová excelence.

TCI Network (The Competitivenees Institute)

TCI Network je přední globální síť sdružující organizace a odporníky se znalostmi v oblasti klastrů, klastrových politik a konkurenceschopnosti. Posláním této instituce je podpora rozvoje klastrů jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podniků, měst, regionů a zemí. TCI byla založena v roce 1998 a dnes tato nezisková, nevládní organizace sdružuje na 9 000 praktiků z rozvojových agentur, vládních úřadů, klastrových organizací, akademických institucí, podniků a multilaterálních organizací z více než 110 zemí světa.