Modus | Home page

Úspěchy našich členů - CREA Hydro&Energy

Novinka

Klastr CREA Hydro&Energy má dlouhou tradici v mezinárodní spolupráci, exportu a internacionalizačních aktivitách.


Jádro klastru spolupracovalo již před založením klastrové organizace, která vznikla transformací exportní aliance šesti MSP firem v oboru OZE „Czech Renewable Energy Alliance“. 

Klastr, jako asociace, se stal partnerem ministerstev a dalších úřadů pro návrhy a někdy i realizace marketingových, rozvojových a proexportních aktivit. Klastr organizoval incomingové i zahraniční mise, oborové prezentace, společné účasti na veletrzích a další akce. Je zakládajícím členem Česko-kurdské komory a Filipínské komory pro ČR a SR.


• Díky klastru se podařilo sestavit tým expertů v příbuzných oborech z členských firem a univerzit, včetně partnerů – nečlenů, pro dlouhodobé poradenství kurdskému ministerstvu zemědělství a vodních zdrojů a pro realizaci komplexních zakázek v Iráku. Různá konsorcia vystupují pod hlavičkou CREA.


• Majitel členské firmy PS PROFI založil s podporou klastru joint-venture v Thajsku. S partnery z klastru inovoval svůj exportní produkt, realizoval marketingové aktivity a úspěšně se snaží expandovat v širším teritoriu jihovýchodní Asie.


Klastr staví na své strategii internacionalizace, aktivitě jednotlivých členů a jejich spolupráci v rámci teritoriálních skupin. Je aktivní v mezinárodní spolupráci s evropskými klastry a firmami z oboru. Snaží se ovlivnit internacionalizaci v regionech svého působení a zastupuje svůj obor v jejich meziregionálních aktivitách.

 

 

 


Příklad dobré praxe v rámci klastru CREA Hydro&Energy:

 

Společnost PS PROFI s.r.o. vznikla v roce 2001 a poskytuje služby v oboru vodního hospodářství v následujících oblastech:


- projekční a konstrukční práce
- speciální potápěčské práce
- technologické práce

 

Je jedním ze zakládajících členů klastru a velice úzce spolupracuje od roku jeho založení až po současnost. Přínosy členství v klastru vidí zejména v oblasti společně nabízených služeb na zahraničních trzích a v oblasti společného výzkumu a vývoje.

 


V teritoriu Iráckého Kurdistánu byla založena pobočka CREA Co. (100% vlastněná českou stranou), díky které se mohli členové přihlašovat do výběrových řízení pro místní subjekty a realizovat projekty. Klastr vystupoval s nabídkou komplexních služeb pro obor vodní hospodářství a díky tomu se mohli na realizaci projektů podílet i jeho jednotliví členové. Společnost PS PROFI s.r.o. by nikdy sama nebyla schopna samostatně nabízet svoje služby na tak specifickém trhu, jakým je ten irácký. Sama by nemohla svou velikostí a rozsahem služeb čelit konkurenci. Projekty, do kterých se naše společnost zapojila v teritoriu Iráckého Kurdistánu, jsou uvedeny níže. Jejich celkový objem činil 147 mil. Kč.


Následující aktivity vznikly zejména díky zkušenostem získaných při realizaci zakázek v Iráckém Kurdistánu:


• společnost PS PROFI s.r.o. neváhala sama realizovat zakázky ve Velké Británii,
• v roce 2015 byla založena Česko-kurdská obchodní komora, z.s., jež má za úkol podpořit aktivity v teritoriu. Jedním ze zakládajících členů je právě klastr CREA Hydro&Energy,

• v roce 2017 byla založena česko-thajská firma MaxiDive v níž má většinový podíl jednatel společnosti PS PROFI s.r.o. Firma Maxi-Dive se zabývá čištěním trupů lodí pod vodní hladinou v přístavu v Bangkoku. Klastr s firmou podepsal memorandum o spolupráci, na základě které ho firma zastupuje v teritoriu a již nabízí služby klastru.


Druhou oblastí, které se společnost PS PROFI s.r.o. intenzivně věnuje v rámci členství v klastru, je kolektivní výzkum.
Před vstupem do klastru byla úroveň výzkumu a vývoje ve firmě pouze na úrovni vlastních inovací, které však nebyly cíleně řízeny. Pracovní potápěči pochopitelně vylepšovali metodiku práce pod vodou nebo inovovali používaná zařízení, ale nebylo to nazýváno výzkumem a vývojem. V rámci členství v klastru začala společnost spolupracovat i na projektech kolektivního výzkumu a zjistila, že má veliký potenciál v rozvoji této oblasti.


Přínos PS PROFI s.r.o. spočíval v rámci níže uvedených projektů zejména ve schopnosti uplatnění výsledků v praxi a jejich komercionalizaci. Jinak by spolupráce na výzkumných projektech neměla pro firmu velký význam. Díky realizaci projektů mohla firma rozšířit portfolio svých služeb např. o nabídku těžby přehradních sedimentů z vodních nádrží za použití speciální technologie a byla tak schopna konkurovat novým způsobem řešení této problematiky. Po navazujícím projektu byla firma schopna vytěžený přehradní sediment rozdružit a využít i dalšími způsoby než jen zlikvidovat na skládce. Po získaných zkušenostech v rámci klastru realizovala
spolu s Akademií věd další výzkumný projekt ve výzvě TAČR.


V oblasti těžby sedimentů bylo realizováno v průběhu uplynulých let několik komerčních zakázek v objemu 43 mil. Kč, což je pro firmu s 19 zaměstnanci a průměrným ročním obratem 50 mil. Kč úspěch.

 


Projekty kolektivního výzkumu s účastí PS PROFI:


• Vývoj technologií pro těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží (VO1sed)

• Výzkum rozdružovacích procesů přehradních sedimentů (VVIF)

• Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou potřebou vody využitím AOP technologií (AOP4Water)

• Sedimenty vodních děl-identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace - nové postupy s ekonomickou efektivitou (TA04021342)

Závěrem je nutno dodat, že bez členství v klastru by společnost PS PROFI s.r.o. pravděpodobně nepřekročila hranice České republiky a neodvážila se ani začít konkurovat v nové oblasti, jako je těžba přehradních sedimentů.

 

CREA Hydro&Energy
Ing. Břetislav Skácel, manažer klastru
bret@creacz.com, www.creacz.com