Modus | Home page

NCA se představuje

NCA jako silná autorita dbá na společný zájem svých členů a upozorňuje na důležitost klastrů v systému podpory inovací a konkurenceschopnosti v České republice. NCA jako silná autorita ve vztahu k vyjednávání s kraji, státem, EU. Úspěšné klastry mají znalosti a dovednosti, které je možné s výhodou využít v oblastech Digital Innovation Hubs, RIS3 a dalších moderních tématech.

 

 

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

 

Stanovy NCA naleznete ZDE

 

Podmínky správy osobních údajů v Národní klastrové asociaci naleznete ZDE

K přínosům NCA patří

 • posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
 • dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
 • institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ
 • vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
 • vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
 • efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

 

   

 

 

Požádejte o členství i vy, přihláška ke stažení ZDE. Členský příspěvek pro rok 2023 činí 500, - Kč. Poplatek za standardní služby činí 15.000, - Kč bez DPH.

 

STANDARDNÍ SLUŽBY ČLENŮM NCA:

 • On-line setkání členů NCA, minimálně 8x ročně
 • Pravidelný NCA Informační servis, zasílaný emailem, s upozorněním na pořádané akce, aktuality a novinky, jak NCA, tak jejich členů
 • Den klastrů s vyhlášením Zlatého klastru a oceněním nejlepších projektů roku + večerní networkingová společenská akce (1 zástupce člena)
 • Uveřejnění propagačního medailonku na stránkách NCA, nad rámec informací uvedených v Mapě klastrů
 • Možnost uveřejňování novinek a aktualit na webu NCA a jejich propagace na sociálních sítích NCA

 

 

 

INFOSERVIS A NETWORKING

 • Již v roce 2020 jsme zveřejnili první verzi MAPY KLASTRŮ ČR

a dál mapujeme klastry v České republice (členy i nečleny NCA), čímž poukazujeme na důležitost klastrů a množství zapojených firem a výzkumných institucí. Vedeme komplexní profily členů NCA (v budoucnu bychom rádi takto mapovali i nečlenské klastry), abychom měli kompletní informace o pokrytých odvětvích, know-how klastrů a tématech jejich odborných skupin, technologickém zázemí, zapojení do mezinárodních projektů a celkovém stavu propojenosti a spolupráce. Máme tak k dispozici nástroj, který nám pomůže propojovat vás, členy mezi sebou, a prezentovat vás na národní a mezinárodní úrovni. Rádi bychom práci s profily dále rozvíjeli a v roce 2022 bychom je chtěli rozšířit také o profily vašich členů. Pokud budete mít zájem, budete si moci informace o členech vyplňovat přímo v redakčním systému NCA a zobrazovat si je na svých webových stránkách.

 

 • Podzimní Den klastrů

každoročně pořádáme Den klastrů v některém z regionů České republiky. Smyslem akce je ukázat regionálním partnerům a partnerům na národní úrovni sílu klastrů, jejich úspěchy a přínosy ve vybraných oblastech (Inovace ve firmách, Internacionalizace, Vzdělávání a Rozvoj regionálního inovačního prostředí). Posiluje se tím image a důležitost klastrů pro ekonomický rozvoj regionu i jejich členů. Součástí bývají exkurze a vzdělávací akce pro managery klastrů. Významným přínosem je možnost networkingu managerů klastrů s účastníky akce a mezi sebou.

 • NCA Informační servis

zhruba jednou měsíčně zasíláme obsáhlejší informační e-mail s pozvánkami na akce NCA, akce členů NCA a další akce, které by vás mohly zajímat. Přidáváme výběr z aktualit zveřejněných na webu NCA, zejména o úspěších členů, zajímavostech, příležitostech a novinkách. Mimo hlavní informační servis zasíláme kratší sdělení – připomínky, aktuální pozvánky. V letošním roce bychom rádi přidali informace z „kuchyně kanceláře NCA“, tedy průběžně informovali, na čem náš šikovný tým právě pracuje a co se povedlo.

 

 • Pravidelné on-line setkávání členů NCA a interní networking členů NCA

každý měsíc pořádáme on-line setkání členů, vždy první čtvrtek v měsíci od 8:30 do 9:30 hodin. Účastníci dostanou na úvod možnost krátce sdělit ostatním účastníkům novinky, nabídnout své služby a služby svých členů. A případně také požádat ostatní účastníky o pomoc. Cílem je navázání konkrétních spoluprací mezi členy NCA a jejich členskými firmami. Na každém setkání se také představí vybraný člen NCA, který tím má možnost inspirovat ostatní a nabídnout jim konkrétní spolupráci, jak na úrovni klastru, tak i jednotlivých členských firem. Setkání uzavírá „vzdělávací bod“, který je zaměřen na aktuální téma a poskytuje účastníkům nové informace (dotační možnosti, legislativní změny, příležitosti ke spolupráci apod.).

 

 • Zapojení klastrů do nových „moderních“ témat

podpora členů NCA při zapojení do Digital Innovation Hubs, podpora maximálního zapojení klastrových organizací do RIS3 v krajích i na národní úrovni (participace na projektech SmartAkcelerátor), zapojení klastrových organizací do Národních inovačních platforem.

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Školení manažerů klastrových organizaci

Toto školení proběhlo v roce 2021 pouze dvakrát (jednou v rámci Dne klastrů v Liberci a jeden webinář). V roce 2022 máme zatím nachystané webináře na téma Green Deal (prezentovat bude zástupce Plastikářského klastru), dále evidujeme poptávku po tématu bioekonomika a whistleblowing. Webináře budeme pořádat na základě požadavků členů. Oproti krátkým školením, která probíhají každý měsíc v rámci On-line setkání členů NCA, tato školení/webináře by měly být obsáhlejší v délce jedné až dvou hodin.

 

 

 

 • Odborné vzdělávání pro zaměstnance členských firem

 

NCA poskytuje bezplatné vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastrových organizacích svých členů díky projektu Inovujme vzděláním (OPZ, Výzva 110). Od začátku projektu v roce 2020 dosud NCA zajistila proškolení stovek zaměstnanců ve dvaceti firmách, zejména z klastrů: IT Cluster, klastr MECHATRONIKA, CZECHIMPLANT, Česká membránová platforma, Český optický klastr, SINEC (Klastr sociálních inovací) a dalších. Na výběr jsou stovky školení v oblastech Manažerské dovednosti, HR a marketing, Obchod a výroba, IT a Právní, ekonomické a účetní kurzy.

Někteří naši členové mají „vlastní“ Výzvu 110, kdy jejím prostřednictvím mohou vzdělávat zaměstnance.  I v těchto případech může NCA pomoci, např. když už mají finanční prostředky ze své výzvy  nebo na určitá školení či kurzy „vyčerpány“


Podívejte se, jak získat bezplatné vzdělávání pro Vaši firmu. 

 

 

 

 

LOBBYING A PROPAGACE

 • Budování vztahů s ministerstvy, regiony, zájmovými skupinami


Lobbying, prosazování zájmů klastrů na národní úrovni a v regionech. Pomocí schůzek se zástupci ministerstev a krajů, připomínkováním materiálů nebo účastí na relevantních akcích se snažíme prosazovat klastrová témata do národních a regionálních strategických dokumentů, či ovlivňovat podobu dotačních výzev na národní úrovni (OPZ, OPPIK/OPTAK).

 

 

 • Roadshow v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace


NCA je spolupořadatelem konferencí v České a Slovenské republice zaměřených na podporu digitalizace. V roce 2021 proběhlo šest konferencí. Aktivní při jejich organizaci byly zejména IT Cluster a Network Security Monitoring Cluster. NCA se tak zapojilo do aktuálního tématu, ve kterém získalo cenné reference. NCA nabízí všem svým členům spolupráci při pořádáním oborových konferencí.

 

 

 

 

 • Klastroviny


Jedná se o kvalitně zpracovanou tiskovinu v českém jazyce v tištěné formě i v pdf. verzi - „výkladní skříň NCA“ pro propagaci a reprezentaci NCA a jejich členů a konceptu klastrů jako takového vůči důležitým regionálním a národním partnerům. Vydáváno je jedno až dvě čísla ročně. „Něco, co se dá dát do ruky a vypadá to dobře“. Většina obsahu je zaměřena na prezentaci úspěchů členů NCA, tvořících „svědectví“ o jejich přínosu členům a regionu.

 

PORADENSTVÍ

 

 

Tým NCA poskytuje zájemcům jako placenou službu poradenství v oblasti projektového managementu, pomoc se získáním známky excelence, konzultace k vybraným dotačním programům, a také zpracování různých analýz (náklady lze hradit ze způsobilých výdajů vašich projektů).

Uvažujete o získání známky excelence? Chybí vám v provozním týmu kapacita na projektový management nebo potřebujete v rámci projektů zpracovat analýzu? V čem by vám tým NCA mohl pomoci?

 

Rozcestník výzev

Od loňského března zpracováváme, a 1 – 2x měsíčně aktualizujeme NCA Rozcestník výzev. Kromě známých výzev z národních a operačních programů se zaměřujeme hlavně na evropské programy. A také monitorujeme „mini-granty" což je možná nejvíce přínosná informace. „Mini-granty“ jsou výzvy většinou zaměřené pro vybraný segment/odvětví s krátkou dobou pro přípravu a poměrně malým rozpočtem v řádech desítek tisíc EUR na jeden projekt. Počet těchto „mini-grantů“ bude v tomto roce i dalších letech zásadně růst. Jedná se o různá pilotní ověření z projektů Interreg nebo evropských projektů, které používají kaskádové financování. Pro účast v těchto mini-grantech stačí většinou vyplnit pouze velmi stručnou žádost, výběr projektů k financování je rychlý, stejně jako finanční vypořádání. Mini-granty většinou nemohou čerpat přímo klastrové organizace, ale spíše jejich členové. Připravujeme tak pro manažery klastrů přehled o možnostech financování projektů, které mohou nabídnout svým členům. Přehled mini-grantů podle našich informací není v tomto rozsahu přístupný jinde v České republice, a proto je nabízen exklusivně pouze členům NCA (z webu NCA na něj nevede odkaz, odkaz je pouze v e-mailech členům).

 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

NCA je zakládajícím členem European Clusters Alliance (ECA). ECA sdružuje národní klastrové asociace v Evropě, zajišťuje nejnovější informace z příprav evropských politik a výzev, umí je připomínkovat, iniciuje vznik projektových konsorcií. NCA je také zakládajícím členem European Clusters Excellence Labelling Structure (EUCLES), které letos přebírá proces Cluster Management Excellence – udílení známky excelence Bronze, Silver a Gold label. V rámci spolupráce s těmito organizacemi má NCA rozsáhlé a stále se rozvíjející kontakty na klastrové organizace v Evropě, a to usnadňuje zapojování členů NCA do mezinárodních uskupení a projektů (v roce 2021 se podařilo zprostředkovat třem členům vstup do projektových konsorcií) i získávání informací a novinek s klastrovou tématikou z evropského prostředí.

Cílem je ukázat Českou republiku a české klastry jako silné a zapojující se subjekty do mezinárodního dění, budování vztahů se zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů na EU trhu, podpora důležitosti klastrů při přípravě výzev z komunitárních programů Evropské komise.

 

 

Média

KLASTROVINY

 

 

 

 

 

ARCHIV KLASTROVIN

ÚSPĚCHY NAŠICH ČLENŮ

 

Nanoprogress významně posunuje české nanotechnologie do Evropy.
Jak zásadním způsobem posílit excelentní výzkum Českého nanotechnologického průmyslu, kontinuálně podporovat své členy, konsolidovat síť Evropských partnerů vytvořením udržitelného Evropského ekosystému s vlastní právní strukturou, založit první spin-off vycházející z klastrové organizace a mnoho dalšího.

 

Jak popularizovat membránové procesy?
Propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných publikací a studií - o tom všem si můžete přečíst v článku našeho člena - České membránové platformy.

 

ARCHIV STARŠÍCH ÚSPĚCHŮ ČLENŮ NCA

Lidé v NCA

Prezident

Ing. Jiří Herinek

prezident

Viceprezidenti

PhDr. Mgr. Ivo Říha

viceprezident

Ing. Břetislav Skácel

viceprezident

Členové představenstva

Ing. Petr Hladík, Ph.D

člen představenstva

Ing. Luboš Komárek, MSc.

člen představenstva

Bc. Kateřina Podaná

člen představenstva

Ing. Petr Tomášek

člen představenstva

Členové dozorčí rady

doc. Ing. Adriana Knápková Ph.D

předsedkyně dozorčí rady

Ing. Luděk Kühr

člen dozorčí rady

Ing. Jana Vykoukalová

členka dozorčí rady

Členové týmu

Bc. Renáta Pfefferová

+420 778 459 977
projektová manažerka

Bc. Petra Polášková

+420 732 537 624
vedoucí kanceláře

Projekty

Projekt je financován Evropskou unií - DIGITAL EUROPE PROGRAMME a z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
3 686 565,24 EUR

V EDIH Northeast podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.Spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Naším společným cílem je v regionu vybudovat evropský digitální inovační hub. Díky úspěchu ve výzvě Evropské komise jsme blízko. Čeká nás poslední krok, národní výzva Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Projekt je spolufinancován z programu SMP-COSME-2021-CLUSTER - "EUROCLUSTERS".
1 299 644.47 EUR

Projekt byl zahájen 1. září 2022 a bude ukončen 31. srpna 2024.

Výzva Národního plánu obnovy Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“
8 642 092,80 Kč

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatelů a požadavky měnícího se trhu práce.

 

 

 

 

Klastrová politika

Národní a regionální vlády v globálním měřítku uznávají potenciál klastrů jako hnací sílu regionálního rozvoje. Veřejný sektor může konkrétními aktivitami významně zlepšit rozvoj klastrů. Tím dosáhne posílení místní ekonomiky, vytváření nových míst a přilákání nových investorů. Proto se také v posledních letech rozrůstá počet klastrových iniciativ. Některé země zahrnují klastrovou politiku do národních rozvojových programů, jiné aplikují regionální rozvojové modely.

Evropská komise má řadu programů na podporu výzkumu a vývoje k posílení inovací. Mají-li být tyto procesy účinné, musí být propojeny
s podnikatelským prostředím. Proto Evropská komise spustila nové iniciativy, které napomohou národním a regionálním vládám efektivněji podporovat klastry a využívat přínosy vzniklé ze spolupráce soukromého, veřejného a výzkumného sektoru.

 

Z teritoriálního hlediska lze klastrovou politiku vnímat ve čtyřech rozměrech:

Další informace o evropské klastrové politice naleznete v prezentaci Evy Marii Revill, Generální ředitelství vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise.  Dostupné zde

 

Národní klastrová politika

Klíčovým národním strategickým dokumentem, který byl schválen Vládou ČR a na který dále navazují aktivity do jednotlivých oblastí klastrových problematik, je Národní klastrová strategie 2005 – 2008.

 

Certifikované metodiky pro regionální a národní klastrovou politiku vznikly v rámci projektu Univerzity Tomáše Bati (FaMe) „Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst“ financovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR)

Certifikované metodiky ke stažení:

Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-6378-8. Dostupné zde.

Co je klastr

Pojem klastr je definován jako „geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, firem v příbuzných oborech, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétních oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují“ (Porter, 1998, s. 213).

 

Slovo „klastr“ se v praxi používá nejen pro výše uvedenou přirozenou územní aglomeraci, ale i pro označení klastrové iniciativy či klastrové organizace. Skutečný význam se pak odvozuje od daného kontextu. Termín „klastr“, „klastry“ je chápán v širším slova smyslu jako řízené, vědomě spolupracující oborově specializované sítě zahrnující jak samotné klastrové organizace, tak jejich členy.


Pojem klastrová politika je definován jako „specifické vládní úsilí zaměřené na podporu rozvoje klastrů“. Realizátorem tohoto úsilí a příjemcem výsledné podpory je v podmínkách ČR a v souvislosti s životním cyklem klastru:

1. klastrová iniciativa jako „organizované úsilí ke zvýšení růstu a konkurenceschopnosti klastrů v rámci regionu, zahrnující klastrové firmy, vládu a/nebo výzkumnou komunitu“ (Sölvell, Lindqvist a Ketels, 2003, s. 9), které zajišťuje pověřený facilitátor ve spolupráci s ostatními stakeholdery;

2. klastrová organizace, která je definována jako „organizované úsilí k facilitaci rozvoje klastru, které může mít různé formy od neziskových sdružení přes veřejné agentury až po firmy“ (Schretlen et al., 2011, s. 6).

 

Více o klastrech se dozvíte v níže uvedené publikaci:

2015. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla. Zpracováno v roce 2003, revidováno v červnu 2015. Dostupné zde.

 

Publikace: Úspěšné projekty klastrových organizací v České republice. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.