Modus | Home page

NCA se představuje

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

 

Stanovy NCA naleznete ZDE

Podmínky správy osobních údajů v Národní klastrové asociaci naleznete ZDE

 

Požádejte o členství i vy, přihláška ke stažení ZDE

Členský příspěvek pro rok 2021 činí 500, - Kč. Poplatek za standardní služby (uveřejnění v katalogu, zasílání INFO servisu) činí 15.000, - Kč bez DPH.

K přínosům NCA patří

  • posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
  • dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
  • institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ
  • vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
  • vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
  • efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

 

        Plán činností pro rok 2021

 

 

Média

 
ÚSPĚCHY / TISKOVÉ ZPRÁVY
 
KLASTROVINY

Média ke stažení

Lidé v NCA

Prezident

Ing. Jiří Herinek

prezident

Viceprezidenti

PhDr. Mgr. Ivo Říha

viceprezident

Ing. Břetislav Skácel

viceprezident

Členové představenstva

Ing. Radek Brychta

člen představenstva

Ing. Ladislav Glogar

člen představenstva

Ing. Petr Hladík Ph.D

člen představenstva

Ing. MSc. Luboš Komárek

člen představenstva

Členové dozorčí rady

PaedDr. Pavla Břusková

členka dozorčí rady

doc. Ing. Adriana Knápková Ph.D

předsedkyně dozorčí rady

Ing. Luděk Kühr

člen dozorčí rady

Členové týmu

Mgr. Pavlína Baranová

+420 778 459 977
projektová manažerka

Mgr. Lucie Foldynová

+420 773 032 220
projektová manažerka

Bc. Petra Polášková

+420 732 537 624
vedoucí kanceláře

Projekty

Projekt je financován z operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
197.990 €

Vytvoření strategických partnerství a příprava pokročilých kurzů celoživotního vzdělávání ( CŽV) pro podniky a klastry s inovačním potenciálem v oblasti strojírenského a automobilového průmyslu.

Číslo projektu:  Z SKCZ304011U768

Projekt je spolufinancován z programu Interreg Danube v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.
2713796,5 €

Projekt byl zahájen 1. července 2020 a potrvá do 31.prosince 2022.

 

Hlavním cílem projektu GoDanuBio je řešit migraci pracovní síly z venkova prostřednictvím revitalizace venkovských oblastí zúročováním jejich bioekonomického potenciálu a s využitím participativní víceúrovňové governance.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
16 762 560,00 Kč

Cílem projektu je rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnanců.

149.734,6 €

Projekt řeší problém nedostatečné spolupráce mezi subjekty z Polska a České republiky (např. místní samosprávy, podniky, školy, vysoké školy, neziskové organizace) působící v oblasti zeleného hospodářství, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.

Klastrová politika

Národní a regionální vlády v globálním měřítku uznávají potenciál klastrů jako hnací sílu regionálního rozvoje. Veřejný sektor může konkrétními aktivitami významně zlepšit rozvoj klastrů. Tím dosáhne posílení místní ekonomiky, vytváření nových míst a přilákání nových investorů. Proto se také v posledních letech rozrůstá počet klastrových iniciativ. Některé země zahrnují klastrovou politiku do národních rozvojových programů, jiné aplikují regionální rozvojové modely.

Evropská komise má řadu programů na podporu výzkumu a vývoje k posílení inovací. Mají-li být tyto procesy účinné, musí být propojeny
s podnikatelským prostředím. Proto Evropská komise spustila nové iniciativy, které napomohou národním a regionálním vládám efektivněji podporovat klastry a využívat přínosy vzniklé ze spolupráce soukromého, veřejného a výzkumného sektoru.

 

Z teritoriálního hlediska lze klastrovou politiku vnímat ve čtyřech rozměrech:

Další informace o evropské klastrové politice naleznete v prezentaci Evy Marii Revill, Generální ředitelství vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise.  Dostupné zde

 

Národní klastrová politika

Klíčovým národním strategickým dokumentem, který byl schválen Vládou ČR a na který dále navazují aktivity do jednotlivých oblastí klastrových problematik, je Národní klastrová strategie 2005 – 2008.

 

Certifikované metodiky pro regionální a národní klastrovou politiku vznikly v rámci projektu Univerzity Tomáše Bati (FaMe) „Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst“ financovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR)

Certifikované metodiky ke stažení:

Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-6378-8. Dostupné zde.

Co je klastr

Pojem klastr je definován jako „geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, firem v příbuzných oborech, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétních oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují“ (Porter, 1998, s. 213).

 

Slovo „klastr“ se v praxi používá nejen pro výše uvedenou přirozenou územní aglomeraci, ale i pro označení klastrové iniciativy či klastrové organizace. Skutečný význam se pak odvozuje od daného kontextu. Termín „klastr“, „klastry“ je chápán v širším slova smyslu jako řízené, vědomě spolupracující oborově specializované sítě zahrnující jak samotné klastrové organizace, tak jejich členy.


Pojem klastrová politika je definován jako „specifické vládní úsilí zaměřené na podporu rozvoje klastrů“. Realizátorem tohoto úsilí a příjemcem výsledné podpory je v podmínkách ČR a v souvislosti s životním cyklem klastru:

1. klastrová iniciativa jako „organizované úsilí ke zvýšení růstu a konkurenceschopnosti klastrů v rámci regionu, zahrnující klastrové firmy, vládu a/nebo výzkumnou komunitu“ (Sölvell, Lindqvist a Ketels, 2003, s. 9), které zajišťuje pověřený facilitátor ve spolupráci s ostatními stakeholdery;

2. klastrová organizace, která je definována jako „organizované úsilí k facilitaci rozvoje klastru, které může mít různé formy od neziskových sdružení přes veřejné agentury až po firmy“ (Schretlen et al., 2011, s. 6).

 

Více o klastrech se dozvíte v níže uvedené publikaci:

2015. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla. Zpracováno v roce 2003, revidováno v červnu 2015. Dostupné zde.

 

Publikace: Úspěšné projekty klastrových organizací v České republice. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.