Modus | Home page

GODANUBIO

Participative Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube Circular-Bioeconomy

Participativní ekosystémy pro oživení spolupráce mezi venkovem a městy pomocí řízeného rozvoje cirkulární bioekonomiky v Podunají

 

 

Národní klastrová asociace je již podruhé partnerem projektu spolufinancovaného z Dunajského nadnárodního programu se zaměřením na bioekonomiku. Zatímco projekt DanuBioValNet (2016-2019) inicioval povědomí o bioekonomice a mapoval některé hodnotové řetězce, projekt GoDanuBio chce bioekonomiku uplatnit ve prospěch místního rozvoje.

Dunajské regiony a města stojí před významnými společenskými změnami souvisejícími s demografickým vývojem. Opouštění venkova je způsobeno lepšími pracovními příležitostmi pro mladé a výhledem lepšího života ve městech. Migrace pracovní síly vede k vytváření vylidněných oblastí, kde zůstává stárnoucí a stále méně kvalifikovaná populace. Regiony do toho však mohou významně zasáhnout pomocí nových přístupů. Klíčem, jak dát mladým nové pobídky k oživení venkovských oblastí, je společné vytváření strategií pro zvyšování atraktivity venkovských oblastí. Jako nástroje je využito cirkulární bioekonomiky, která má potenciál pro regionální rozvoj. Jedná se o koncepci zaměřenou na přechod od ekonomiky využívající fosilní zdroje k ekonomice založené na udržitelné produkci biologických zdrojů a procesů pro vývoj nových produktů, což staví otázku venkovských oblastí a jejich rozvoje do popředí.

 

Hlavním cílem projektu GoDanuBio je řešit demografické změny prostřednictvím revitalizace venkovských oblastí rozvíjením místních bioekonomických příležitostí s využitím participativní víceúrovňové governance.

 

Přístup GoDanuBio usnadňuje systematickou spolupráci a participativní správu veřejných a soukromých aktérů, která je nezbytná pro sladění spolupráce venkova a měst na všech úrovních.

 

 

Aktivity projektu zde: